[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ]
โครงการการแข่งขันพัฒนาต้นแบบเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า ครั้งที่ 3 “EV CUP 2021”
เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมการแข่งขันพัฒนาต้นแบบเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาหรือเพิ่มมูลค่าให้กับยานยนต์ไฟฟ้า (ทางบก) โดยการแข่งขันแบ่งออกเป็น 2 ด้าน คือ
1.การพัฒนาฮาร์ดแวร์ (Hardware)
2.การพัฒนาซอฟต์แวร์ (Software)
คุณสมบัติผู้เข้าร่วมแข่งขัน
– นักเรียน / นักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายขึ้นไป(หรือเทียบเท่า) หรือ บุคคลทั่วไป
– สมัครแข่งขันเป็นทีม สมาชิกในทีมไม่เกิน 6 คน
โดยรายชื่อสมาชิกในทีมจะต้องไม่ซ้ำกับทีมอื่น และสมาชิกทีมต้องเป็นผู้คิด ออกแบบและพัฒนานวัตกรรมที่เข้าแข่งขันด้วยตนเอง โดยทีมที่มาจากสถาบันการศึกษา ต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษารับรองการเข้าร่วมการแข่งขัน
รางวัล
การแข่งขันรอบที่ 1 รางวัลทุนสนับสนุนการพัฒนาต้นแบบ (Proposal) จำนวน 20,000 บาท จำนวน 20 รางวัล
การแข่งขันรอบที่ 2 การแข่งขันต้นแบบเทคโนโลยีหรือนวัตกรรม (Prototype)
– รางวัลที่ 1 จำนวน 50,000 บาท
– รางวัลที่ 2 จำนวน 40,000 บาท
– รางวัลที่ 3 จำนวน 30,000 บาท
– รางวัลความคิดสร้างสรรยอดเยี่ยม จำนวน 15,000 บาท
– รางวัลความเป็นไปได้ในการต่อยอดเชิงพานิชย์ จำนวน 15,000 บาท
เปิดรับผู้แข่งขัน วันนี้ – 25 ธันวาคม 2564
รายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัคร ➡➡ shorturl.at/dvBKX
สอบถามเพิ่มเติม คุณอรรภรณ์ วรบุตร
วันจันทร์-ศุกร์ เวลา: 9.00 – 16.00 น.
โทร : 02-150-9560 / มือถือ : 098-274-0565