ปรัชญาการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือพิจารณาแล้วว่าผลลัพธ์การศึกษาที่ดี ที่ทำให้เกิดบัญฑิตที่ประสงค์ มจพ. เกิดจากความใฝ่รู้และการได้ลงมือทำของนักศึกษา ดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงมีแนวทางจัดการศึกษาภายใต้กรอบแนวคิด “วิชาการดีเด่น จากการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติ (Academic Excellence with Hands-on Experience)” โดยมุ่งการศึกษาที่เน้นผลลัพธ์ของผู้เรียนให้ได้บัณฑิตที่ตอบสนองต่อความต้องการของภาคอุตสาหกรรม ธุรกิจ และสังคม โดยผสมผสานภาคทฤษฎีควบคู่กับการปฏิบัติจริงทั้งในสถานศึกษาและในสถานประกอบการ (Cooperative Education) เพื่อผลิตบัณฑิตที่คิดเป็น ทำเป็น มีฐานคิดและความเป็นผู้ประกอบการด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี มีความสามารถในการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) และคงไว้ซึ่งคุณธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ

KMUTNB Education Philosophy

KMUTNB considers that learning outcome achievement is an influential factor contributing to the KMUTNB graduate attributes. The achievement of learning outcomes is gained through students’ curiosity-driven behavior along with cognitively-induced exploration and practices. Therefore, the general guidelines for “Academic Excellence with Hands-on Experience” conceptual framework in relation to effective educational management were formulated. The notion focuses on an outcome-based education where graduate skill mastery and employability must meet the demands of modern industry, business and society by the end of the educational experience. Cooperative Education, a pedagogical approach integrating classroom-based education and practical workplace experience is implemented. The goal of the implementation is to generate potential graduates with work-ready competencies essential for their careers. Such desirable graduate skills and attributes feature critical thinking competencies, practical and hands-on viability, innovative and entrepreneurial perspectives, and lifelong learning capacity in combination with maintaining professional integrity and work ethical standards.