ศูนย์วิจัยเฉพาะทางระบบมิเตอร์ไฟฟ้าอัจฉริยะ (AMI)
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ พิรักษ์ อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (SGE) #TGGS #KMUTNB
ร่วมกับ บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น ทดสอบและติดตั้งระบบมิเตอร์ไฟฟ้าอัจฉริยะบนโครงการ NB-loT
.
Research Center of Advanced Metering Infrastructure (AMI)
By Assoc. Prof. Dr. Chaiyot Phirak, Lecturer and Researcher of Smart Grids Engineering (SGE) Program, The Sirindhorn International Thai-German Graduate School of Engineering (TGGS), King Mongkut’s University of Technology North Bangkok (KMUTNB) cooperated with True Corporation PLC. to test the intelligent discipline system on the NB-loT project.