ประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ ตำแหน่งวิศวกร รหัส พษ 705

อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,300 บาท

สังกัดสำนักงานคณบดี บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน (TGGS)

รายละเอียดการรับสมัคร

 1. ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติตามความในข้อ 8 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลพนักงานพิเศษ พ.ศ. 2559
 2. คุณวุฒิที่ใช้ในการรับสมัคร ต้องสำเร็จการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากสำนักงาน ก.ค.ศ. หรือสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม คุณวุฒิปริญญาตรี ด้านวิศวกรรมศาสตร์หรืออุตสาหกรรมศาสตร์ ในสาขาวิชา วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมเครื่องกล หรือวิศวกรรมโยธา
 3. ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference) เพื่อปฏิบัติงานตามเอกสารแนบท้าย
 4. เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร
  1. ปรัญญาบัตร หรือหนังสือรับรองที่สภามหาวิทยาลัย/สถาบันอนุมัติแล้วก่อนวัดปิดรับสมัคร พร้อมสำเนา 1 ชุด
  2. ระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript) พร้อมสำเนา 1 ชุด
  3. ทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนา 1 ชุด
  4. บัตรประจำประชาชน พร้อมสำเนา 1 ชุด
  5. ใบ ส.ด. 9 หรือ ส.ด. 43 หรือหลักฐานทางทหารอื่น ๆ (ถ้ามี) พร้อมสำเนา 1 ชุด
  6. ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 6 เดือน
  7. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
 5. การคัดเลือกโดยวิธี สอบสัมภาษณ์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ณ ห้องประชุม 308 ชั้น 3 อาคารบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน (TGGS)

ผู้สนใจประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกให้ติดต่อสอบถามและสมัครได้ ณ สำนักงานคณบดี บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน (TGGS) ชั้น 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เลขที่ 1518 ถนนประชาราษฎร์ 1  แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน 2566 ถึงวันที่ 21 กรกฎาคม 2566 ในวันและเวลาราชการ

โทร. 02 555 2000 ต่อ 2902


คุณสมบัตรของวิศวกรประจำอาคาร

 1. เพศชาย
 2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ด้านวิศวกรรมศาสตร์หรืออุตสาหกรรมศาสตร์ ในสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมเครื่องกล หรือวิศวกรรมโยธา

ภาระหน้าที่ของวิศวกรประจำอาคาร

 1. ควบคุมระบบและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ติดต้องอยู่ภายในอาคาร
 2. ตรวจเช็คและซ่อมแซมบำรุงรักษา อุปกรณ์ภายในอาคารตามแผนการทำงาน
 3. รักษาความสะอาดของห้องปฏิบัติการ และดูแลรักษาให้อยู่ในสภาพที่ปลิดภัยสำหรับการทำงาน
 4. ตรวจสอบการทำงานของผุ้รับเหมาที่เข้ามาปฏิบัติงานในอาคารตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา และเพื่อความปลอดภัยของอาคาร
 5. ประสารงานกับเจ้าหน้าที่อาคารอื่น ๆ เช่น พนักงานรักษาความปลอดภัย พนักงานรักษาความสะอาด เพื่อให้การบริการ การซ่อมแซม เป็นไปด้วยความรวดเร็ว
 6. เตรียมความพร้อมสำหรับกรณีฉุกเฉินต่าง ๆ ตลอดเวลา
 7. จัดให้มีการซ่อมแซม และบำรุงรักษาอุปกรณ์ส่วนกลางของอาคารให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ตลอดเวลา
 8. จัดหาอุปกรณ์ และเครื่องมือให้มีใช้งานอย่างเพียงพอ
 9. จัดทำแผนสำรองฉุกเฉินต่าง ๆ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติของช่างอาคารในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
 10. คุมการทำงานของเครื่องจักร เครื่องยนต และแก้ไขข้อขัดข้องที่เกิดขึ้น
 11. คำนวณรายการปละประมาณราคาในการดำเนินงานดังกล่าว
 12. ตรวจรับ ควบคุมการใช้และการเก็บรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
 13. ให้คำปรึกษาแนะนำในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา
 14. จัดทำ TOR ในแต่ละงาน ประกอบกับใบเสนอราคา
 15. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
 16. งานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย