ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2563

ตำแหน่งที่ 6 นักวิชาการพัสดุ

บรรจุ ณ สำนักงานคณบดี บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน

ข้อกำหนดภาระงาน

 1. ดำเนินการเกี่ยวกับวัสดุของสำนักงานและของหลักสูตรต่าง ๆ จำนวน 9 หลักสูตร
 2. ดำเนินการเกี่ยวกับครุภัณฑ์ประจำอาคารและสำนักงานต่าง ๆ
 3. ดำเนินการเก็บและเบิกจ่ายพัสดุครุภัณฑ์ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ รวบรวมและรักษาเอกสารหลักฐานการเบิกจ่ายพัสดุครุภัณฑ์ ลงบัญชีและทะเบียนพัสดุ
 4. การจัดหา จัดซื้อ ตรวจรับ นำส่ง จัดทำทะเบียนพัสดุครุภัณฑ์ เก็บและเบิกจ่ายพัสดุครุภัณฑ์ อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ
 5. ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร หลักฐาน รวมทั้งการรวบรวมข้อมูลและสถิติเกี่ยวกับงานพัสดุ
 6. ดำเนินการเรื่องการจัดซื้อและว่าจ้างซ่อมพัสดุครุภัณฑ์
 7. ร่างหนังสือโต้ตอบ บันทึก ย่อเรื่อง รายงาน สรุปความเห็นเกี่ยวกับงานพัสดุ
 8. ให้คำปรึกษาแนะนำ ชี้แจงรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับงานพัสดุ เสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับระเบียบงานพัสดุ
 9. ตรวจสอบ ปรับปรุงแก้ไข และแก้ปัญหาขัดข้องในการปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านพัสดุ
 10. ดำเนินการด้านการเบิกจ่ายพัสดุ ครุภัณฑ์ของสำนักงานต่าง ๆ
 11. เป็นกรรมการเกี่ยวกับงานพัสดุ ครุภัณฑ์และรายงานผลงาน
 12. เข้าร่วมประชุมที่เกี่ยวข้องกับงานพัสดุ ครุภัณฑ์และรายงานผลงาน
 13. วางแผนและจัดทำงบประมาณด้านพัสดุ ครุภัณฑ์ประจำปี
 14. จัดทำสรุปเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ประจำปีและรายงานผลงวดต่าง ๆ ประจำปี
 15. ประสานงานกับโครงการกองงานพัสดุในการตรวจสอบพัสดุ ครุภัณฑ์ประจำปี
 16. ประสารงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับงานด้านพัสดุและครุภัณฑ์ต่าง ๆ
 17. ดำเนินงานเกี่ยวกับการตั้งเบิกจ่ายงบประมาณ การเงิน ที่เกี่ยวข้องกับด้านพัสดุและครุภัณฑ์
 18. งานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

เปิดรับสมัครแล้ว จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

รับสมัครวันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8.30 – 15.30 น. (ยกเว้นวนหยุดนักขัตฤกษ์)

ผู้สมัครสอบจะต้องกรอบใบสมัครสอบ และเอกสารการสมัครด้วยลายมือของตนเองให้ถูกต้องและครบถ้วน ไม่รับสมัครทางไปรษณีย์

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสามารถรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่ กองบริหารและจัดการทรัพยากรมนุษย์ ห้อง 615 ชั้น 6 อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กรุงเทพมหานคร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0-2555-2000 ต่อ 1144, 1159, 1189, 1035, 1036

หรือทางเวปไซต์ http://www.hrd.kmutnb.ac.th