ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2563

ตำแหน่งที่ 18 วิศวกร (ปริญญาโท)

บรรจุ ณ สาขาวิชาวิศวกรรมฟ้าและระบบซอฟต์แวร์

บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน

ข้อกำหนดภาระงาน

  1. บริหารจัดการห้องปฏิบัติการในสาขาวิศวกรรมโทรคมนาคมและระบบอัจฉริยะอย่างต่อเนื่องและเป็นประจำ
  2. ควบคุมและดูแลรักษาความปลอดภัยห้องปฏิบัติการในสาขาวิศวกรรมโทรคมนาคมและระบบอัจฉริยะให้สามารถดำเนินการได้อย่างเต็มรูปแบบ
  3. สนับสนุนในการค้นคว้า วิเคราะห์ ทดสอบและคำนวณทางด้านวิศวกรรมโทรคมนาคมและระบบอัจฉริยะ
  4. สนับสนุนและให้คำปรึกษาข้อมูลทางด้านเทคนิคเพื่อให้โครงการต่าง ๆ บรรลุวัตถุประสงค์
  5. สนับสนุนการทำงานของสาขาวิศวกรรมโทรคมนาคมและระบบอัจฉริยะ โดยใช้ทักษะพื้นฐานเกี่ยวกับอุปกรณ์ และเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม รวมทั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในภาษาพื้นฐาน ที่เกี่ยวข้องกับระบบและโครงข่ายการสื่อสารทั้งในรูปแบบมีสายและไร้สาย
  6. พัฒนาความเชี่ยวชาญในการใช้เครื่องมือทดสอบทั้งหมดในห้องปฏิบัติการ ทั้งความรู้ทางทฤษฎี ทักษะเชิงเทคนิค การนำไปใช้งาน การจำลองทางคณิตศาสตร์ ด้วยการฝึกซ้อมและปฏิบัติรวมทั้งเรียนรู้ด้วยตนเอง
  7. ใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและนำเสนอข้อมูลทั่วไปและข้อมูลเชิงเทคนิคของงานวิจัยและห้องปฏิบัติการในสาขาวิศวกรรมโทรคมนาคมและระบบอัจฉริยะ
  8. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

เปิดรับสมัครแล้ว จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

รับสมัครวันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8.30 – 15.30 น. (ยกเว้นวนหยุดนักขัตฤกษ์)

ผู้สมัครสอบจะต้องกรอบใบสมัครสอบ และเอกสารการสมัครด้วยลายมือของตนเองให้ถูกต้องและครบถ้วน ไม่รับสมัครทางไปรษณีย์

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสามารถรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่ กองบริหารและจัดการทรัพยากรมนุษย์ ห้อง 615 ชั้น 6 อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กรุงเทพมหานคร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0-2555-2000 ต่อ 1144, 1159, 1189, 1035, 1036

หรือทางเวปไซต์ http://www.hrd.kmutnb.ac.th