ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2563

ตำแหน่งที่ 17 นักวิจัย

บรรจุ ณ สาขาวิชาวิศวกรรมฟ้าและระบบซอฟต์แวร์

บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน

ข้อกำหนดภาระงาน

  1. ศึกษาค้นคว้า รวบรวม ตรวจสอบ จัดการข้อมูล ทดลอง วิเคราะห์ข้อมูล สรุปผล ประกอบการดำเนินการศึกษาวิจัย และร่วมดำเนินการวิจัยด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่
  2. ปฏิบัติงานตามแผนงานและกระบวนการด้านบริการวิชาการ ด้านบริการวิเคราะห์ ทดสอบ และดูแลบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์
  3. จัดลำดับความสำคัญ วงแผนการทำงานของตนเอง และประสานงานการวางแผนร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
  4. ประสานงานในการทำงานวิจัยและบริการวิชาการ ที่ได้รับมอบหมายร่วมกับนักวิจัย หัวหน้าโครงการ หรือหน่วยงานอื่น ให้สอดคล้องกับเป้าหมายของโครงการหรือหน่วยงาน เพื่อให้ได้ผลงานตามเป้าหมายที่กำหนดร่วมกัน และผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้
  5. ประสานงานกับนักศึกษาภายในและภายนอกหน่วยงาน ในการขอใช้เครื่องมือและอุปกรณ์เพื่อการศึกษา งานวิจัย และบริการวิชาการ
  6. บริหารจัดการห้องปฏิบัติการในสาขาวิชาวิศวกรรมระบบซอฟต์แวร์อยางต่อเนื่องและเป็นประจำ
  7. ควบคุมและดูแลรักษาความปลอดภัยห้องปฏิบัติการในสาขาวิศวกรรมระบบซอฟต์แวร์ให้สามารถดำเนินการได้อย่างเต็มรูปแบบ
  8. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

เปิดรับสมัครแล้ว จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

รับสมัครวันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8.30 – 15.30 น. (ยกเว้นวนหยุดนักขัตฤกษ์)

ผู้สมัครสอบจะต้องกรอบใบสมัครสอบ และเอกสารการสมัครด้วยลายมือของตนเองให้ถูกต้องและครบถ้วน ไม่รับสมัครทางไปรษณีย์

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสามารถรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่ กองบริหารและจัดการทรัพยากรมนุษย์ ห้อง 615 ชั้น 6 อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กรุงเทพมหานคร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0-2555-2000 ต่อ 1144, 1159, 1189, 1035, 1036

หรือทางเวปไซต์ http://www.hrd.kmutnb.ac.th