โครงการพัฒนารายวิชาร “พื้นฐานวิศวกรรมระบบราง”
“Introduction to Railway Engineering”

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิศวกรรมรถไฟ สถานี และยานขนส่ง
หลักการพื้นฐานของการควบคุม และการเดินรถ
ระบบอาณัติสัญญาณ รถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
รถไฟความเร็วสูง การขนส่งสินค้าทางทาง
การศึกษาดูงานส่วนปฏิบัติงานด้านระบบขนส่งทางราง

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนได้ที่ลิงก์
shorturl.at/grsyS

ทีมผู้สอนโดย อาจารย์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ร่วมกับวิทยากรพิเศษจากสถานประกอบการด้านระบบรางจากบริษัทเอกชน และวิทยากรรับเชิญจาก The University of Tokyo