หนังสือ “วิศวกรรมเทคโนโลยีระบบรางความเร็วสูง”

(Transrapid und Rad-Schiene-Hochgeschwindigkeitsbahn)

ผลงานตำราแปลจากภาษาเยอรมัน  🇩🇪🇩🇪  เล่มล่าสุด !!!!!
.
จากคณาจารย์ #TGGS ร่วมกับผู้แปลอีกหลายท่าน อาทิเช่น
– รองศาสตราจารย์ ดร. บรรเลง ศรนิล / อดีตอธิการบดี มจพ. และ ที่ปรึกษาคณบดี TGGS
– ศาสตราจารย์ ดร. นิสัย เฟื่องเวโรจน์สกุล / คณบดี TGGS
– ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชยากร เนตรมัย / อาจารย์ประจำสาขา RVIE
– ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กัมปนาท ศิริเวทิน / อาจารย์ประจำสาขา RVIE
.