โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาศักยภาพการให้คำปรึกษาและส่งเสริมสุขภาวะด้านจิตใจ

บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน (TGGS)

วันพุธที่ 24 มกราคม 2567

9.00 – 11.00 น.

Aachen Conference Room, ชั้น 3 อาคาร TGGS


โครงการพัฒนาศักยภาพการให้คำปรึกษาและส่งเสริมสุขภาวะด้านจิตใจ เพื่อเป็นการพัฒนาและปรับปรุงทักษะของบุคลากรในการให้คำปรึกษาแก่นักศึกษา ทั้งบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนนักศึกษา เนื่องด้วยปัจจุบันนักศึกษามีปัญหาสุขภาพจิตและมีภาวะซึมเศร้า ทำให้ไม่สามารถสำเร็จการศึกษาได้เพิ่มมากขึ้น จากสภาวะเครียดจากการศึกษาและสภาวะแวดล้อมต่างๆ ดังนั้น การให้คำปรึกษาเบื้องต้นที่ดีจึงเป็นสิ่งจำเป็นที่จะช่วยส่งเสริมสุขภาวะด้านจิตใจให้แก่นักศึกษาได้เป็นอย่างดี

 

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1   เพื่อพัฒนาทักษะการดูแลและให้คำปรึกษาเบื้องต้นแก่นักศึกษาควบคู่ไปกับการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนส่งเสริมให้อาจารย์ที่ปรึกษาได้ทราบถึงระบบการจัดบริการและสวัสดิการที่เกี่ยวข้องแก่นักศึกษา และสามารถแนะนำ ช่วยเหลือนักศึกษาได้อย่างถูกต้อง และเพิ่มขยายเครือข่ายอาจารย์จิตอาสาในการดูแลและให้คำปรึกษาแก่อาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัย

2  เพื่อเป็นการพัฒนาและปรับปรุงทักษะของบุคลากรในการให้คำปรึกษาแก่นักศึกษา

3   เพื่อส่งเสริมสุขภาวะด้านจิตใจให้แก่นักศึกษา

4   เพื่อให้บุคลากรมีความเข้าใจเกี่ยวกับภาวะซึมเศร้า และวิธีแก้ปัญหา

 

สนใจเข้าร่วมโครงการลงทะเบียนได้ที่ Link นี้ =>> Register

ทีมงานจะส่งลิ้งก์ไปทางอีเมล์ที่ท่านลงทะเบียนเข้ามา เพื่อเข้าร่วมรับฟังแบบออนไลน์

 

กำหนดการ

8.30 – 9.00 ลงทะเบียน ณ ห้องประชุม Aachen ชั้น 3  ***สำหรับบุคลากร TGGS เท่านั้น
9.00 – 9.30 พิธีเปิดโดย ศ.ดร. นิสัย เฟื่องเวโรจน์สกุล คณบดี TGGS
9.30 – 11.00 การบรรยาย เรื่อง การพัฒนาศักยภาพ การให้คำปรึกษาและส่งเสริมสุขภาวะด้านจิตใจ โดย ดร. นพ. วรตม์  โชติพทยสุนนท์
จากกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

*** กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ***