ยินดีต้อนรับ ศาสตราจารย์(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
ในการเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการดาวเทียม
ในวันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 ณ อาคาร TGGS