Life at TGGS

ชีวิตใน TGGS

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ตั้งอยู่เลขที่ 1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
นอกจากจะเป็นสถาบันชั้นนำด้านนวัตกรรมแล้ว ยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ สำหรับนักศึกษา ที่พร้อมให้บริการอย่างทั่วถึง และเหมาะสมสำหรับการเรียนรู้ ค้นคว้า และส่งเสริมศักยภาพทางด้านการศึกษา

หอสมุดกลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
นักศึกษา พนักงานของมหาวิทยาลัย รวมทั้งบุคคลภายนอกสามารถเข้าถึงทรัพยากรอิเล็คทรอนิกและบริการต่างๆของหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือได้สะดวกและรวดเร็ว เช่น การยืมและการคืนหนังสือ การยืมหนังสือข้ามห้องสมุด การถ่ายเอกสาร การพิมพ์ เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อเป็นการสนับสนุนการเรียนการสอนและการค้นคว้าวิจัยและการพัฒนาของนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยรวมทั้งบุคคลทั่วไปที่มาใช้บริการหอสมุดกลาง หอสมุดกลางมีหนังสืออยู่มากกว่าสองแสนเล่ม นอกจากนี้ยังมีสื่อในรูปแบบของสื่อออดิโอและวิดีโออีกมากมายหลากหลายในรูปแบบของซีดีรอม มีฐานข้อมูลสำหรับการค้นคว้าวิจัย และสามารถเข้าถึงห้องสมุดของมหาวิทยาลัยอื่นๆ ทั่วประเทศไทยรวมถึงห้องสมุดในต่างประเทศผ่านระบบอินเตอร์เน็ตได้อีกด้วย ระบบจัดการห้องสมุดอิเล็คทรอนิกที่ทันสมัยช่วยให้ผู้ใช้บริการหอสมุดสามารถเข้าถึงบริการออนไลน์ต่างๆมากมาย รวมถึงคลังหนังสืออิเล็คทรอนิกได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

ศูนย์ภาษา
ศูนย์ภาษาเยอรมันก่อตั้งที่ TGGS ด้วยความร่วมมือกับสถาบัน Goethe ในเดือนพศจิกายน พ.ศ. 2550 เพื่อเปิดให้บริการสอนภาษาเยอรมันให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือและนักศึกษาของ TGGS โดยเฉพาะผู้ที่มีแผนการจะไปฝึกงานและเขียนวิทยานิพนธ์ในประเทศเยอรมนี
คอร์สภาษาเยอรมัน
คอร์สเร่งรัด เดือนมีนาคมและเมษายน (40 หน่วย)
คอร์สระยะยาว ช่วงค่ำ เดือนมิถุนายน-เดือนสิงหาคม (40 หน่วย)
คอร์สระยะยาว ช่วงค่ำ เดือนพฤศจิกายน-เดือนมกราคม (40 หน่วย)
นอกจากคอร์สภาษาเยอรมันแล้ว ทางสถาบัน Goethe ยังมีโปรแกรมต่างๆที่ให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องวัฒนธรรมและความรู้ต่างๆเกี่ยวกับประเทศเยอรมนี เช่น Afternoon-Film”, “Infos-Day of studying in Germany” เป็นต้น

International Affairs
กองกิจการนักศึกษามีหน้าที่พัฒนาและเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาเพื่อให้จบเป็นบัณฑิตที่ดีทั้งในด้านกาย ใจ ความฉลาดและสังคม พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงอย่างทันท่วงทีและมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคตข้างหน้า ฝ่ายกิจกรรมนักศึกษามุ่งเน้นไปที่การส่งเสริมกิจกรรมของนักศึกษาซึ่งมีทั้งกิจกรรมทางวิชาการ กีฬา ศิลปะ และวัฒนธรรม นอกจากนี้ยังมีฝ่ายแนะแนวการศึกษาฝ่ายวินัยและพัฒนาการ ฝ่ายบริการ ฝ่ายสวัสดิการ ซึ่งฝ่ายเหล่านี้มีหน้าที่ส่งเสริมพัฒนาการของศึกษาในด้านต่างๆ เช่น การประเมินตนเองของนักศึกษา การเลือกอาชีพ การส่งเสิรมสุขภาพกาย การพัฒนาความฉลาด พฤติกรรมและความประพฤติ และการพัฒนาการด้านศีลธรรมของนักศึกษา เป็นต้น นอกจากนี้กองกิจการนักศึกษายังมีหน้าที่ดูแลจัดการ ส่งเสิรมสภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัย เพื่อสนับสนุนการสร้างบรรยากาศการเรียนการศึกษาของนักศึกษาอีกด้วย

IAESTE ประเทศไทย
IAESTE ก่อตั้งขึ้นที่มหาวิทยาลัย Imperial College กรุงลอนดอน ประเทศสหราชอาณาจักร เมื่อปี พ.ศ. 2491 โดยคณะทำงานที่ชื่อว่า Imperial College Vacation Work Comittee นำโดย Mr. James Newby ได้เริ่มประชุมกับหน่วยงานระดับชาติจาก 10 ประเทศในยุโรปหลังสงครามโลกครั้งที่สองเพื่อส่งเสริมความเข้าใจซึ่งกันและกันระหว่างประเทศ รวมทั้งวัฒนธรรมของกันและกัน
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2491 เป็นต้นมา องค์กรได้เติบโต ขยายครอบคลุมมากกว่า 93 ประเทศทั่วโลกและเกิดการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างกันมากกว่าสามแสนคน นั่นหมายความว่าในแต่ละปี IAESTE ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนนักศึกษาประมาณหกพันคน ซึ่งนักศึกษาเหล่านี้มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาการศึกษาและเป็นกลไกลสำคัญในการเติบโตของเศรษฐกิจโลก

สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศมีหน้าที่ในการให้บริการด้านคอมพิวเตอร์ให้แก่นักศึกษา อาจารย์ และบุคคลากรอื่นๆในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และยังจัดการหาทรัพยากรคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ประโยชน์ในการศึกษา การค้นคว้าวิจัย และการบริหารจัดการอีกด้วย
บริการของสำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศให้บริการต่างๆดังต่อไปนี้ให้กับนักศึกษาและบุคคลากรทั้งภายในและภายนอกสำนักงาน
** เวิร์คสเตชันระบบปฏิการ UNIX ที่ลงซอฟต์แวร์ต่างๆที่จำเป็นเช่น คอมไพเลอร์ ระบบมัลติมีเดีย CAD/CAM/CAE/CAI สำหรับการออก วิเคราะห์ การผลิต การสังเคราะห์และการทำตัวต้นแบบในงานวิศวกรรมสาขาอิเล็คทรอนิกส์ เครื่องกล และโยธา
** จัดหาและจัดการระบบอินเตอร์เน็ตและบริการอีเมลล์สำหรับการค้นคว้าวิจัยและการสื่อสาร รวมทั้งเซิร์ฟเวอร์เว็บไซต์มหาวิทยลัย ซึ่งสามารถเข้าถึงได้จากเครืองข่ายอินเตอร์เน็ตภายในวิทยาเขตต่างๆของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ รวมทั้งยังสามารถเข้าถึงจากบ้านได้อีกด้วย
** บริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร์และบริการอื่นๆสำหรับภายในองค์กรและองค์กรอื่นๆในมหาวิทยาลัย
** จัดบริการอบรมสำหรับบุคคลากรภายในองค์กรและบุคคลภายจากองค์กรอื่นๆในมหาวิทยาลัย
** ดูแล PradooDangNet ซึ่งเป็นระบบเน็ตเวิร์คของวิทยาเขตเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนการสอนและการติดต่อสื่อสารภายในมหาวิทยาลัย

สิ่งอำนวยความสะดวกด้านกีฬา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มียิมซึ่งสามารถใช้เล่นกีฬาประเภทต่างๆ เช่น บาสเก็ตบอล วอลเลย์บอล แบทมินตัน เทนนิส ปิงปอง และสนามกีฬาสำหรับฟุตบอล รวมทั้งยังมีศูนย์ออกกำลังกายฟิตเนสไว้ให้บริการกับนักศึกษาและบุคคลากรของมหาวิทยาลัยอีกด้วย