งานประกันคุณภาพการศึกษา

นโยบายด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของ TGGS

 1. พัฒนาให้มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่สอดคล้องกับระดับการดำเนินงานของคณะและสอดคล้องกับการดำเนินการของมหาวิทยาลัย
 2. ส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรทุกระดับให้มีจิตสำนึกในการประกันคุณภาพการศึกษา
 3. ให้ความรู้และพัฒนาทักษะด้านการประกันคุณภาพการศึกษาแก่บุคลากรและนักศึกษา
 4. ส่งเสริมให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษา
 5. จัดให้มีระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศที่สนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
 6. ให้ทุกส่วนงานจัดทำรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาเพื่อรับการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอก
 7. จัดให้มีการการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
 8. นำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานของคณะอย่างต่อเนื่อง
 9. สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการประกันคุณภาพการศึกษากับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกคณะ
 10. เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาแก่สาธารณชน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจในมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาของคณะ

ดาวน์โหลดเอกสาร นโยบายด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของ TGGS ได้ที่นี่

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา

 • รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน รอบปีการศึกษา 2555 (PDF File)
 • รายงานการประเมินตนเอง รอบปีการศึกษา 2556 รอบ 12 เดือน (MS Word) (PDF File)
 • รายงานการประเมินตนเอง รอบปีการศึกษา 2556 รอบ 12 เดือน (MS Excel) (PDF File)
 • รายงานการดำเนินการตามแผนการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 2556 (PDF File)
 • รายงานการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน ปีการศึกษา 2555 (รอบ 6 เดือน) (PDF File)
 • รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน รอบปีการศึกษา 2554 (PDF File)
 • รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน รอบปีการศึกษา 2553 (PDF File)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

 • แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อรองรับการประเมิน รอบปีการศึกษา 2556 (PDF File)
 • แผนการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 2556 (PDF File)
 • คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555 บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน (PDF File)
 • คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับภาควิชา ประจำปีการศึกษา 2555 บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน (PDF File)
 • เป้าหมายการประกันคุณภาพการศึกษาภายในบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน ประจำปีการศึกษา 2555 (PDF File)
 • แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน รอบปีการศึกษา 2554 (PDF File)

ข่าวสารงานประกันคุณภาพการศึกษา

อยู่ระหว่างดำเนินการ

เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 • สมศ. รับรองผลมาตรฐานการศึกษา รอบสาม มจพ. (http://www.qa.kmutnb.ac.th/qa_announce/2556/ann560103.html)
 • แบบรายงานการประเมินตนเอง รอบปีการศึกษา 2555 (สำหรับส่วนงานวิชาการ) (Word File)
 • คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับส่วนงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พ.ศ. 2555 (PDF File)

Web Link

 • งานนโยบายและแผน TGGS
 • หน่วยงานภาครัฐ ด้านการประกันคุณภาพ
 • เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง ภายใน มจพ.
  • ศูนย์ประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (http://www.qa.kmutnb.ac.th/)

ภาพกิจกรรม

อยู่ระหว่างดำเนินการ

ติดต่อสำนักงาน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน (TGGS)
1518 ถ.ประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ
กทม. 10800

โทร. +66 2 555-2000 ต่อ 2907
แฟกซ์ +66 2 555-2937