ขอเชิญเข้าร่วม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การก่อสร้างถนนยางพาราดินซีเมนต์

ขอเชิญเข้าร่วม
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
การก่อสร้างถนนยางพาราดินซีเมนต์

โดยคณาจารย์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ในวันที่ 16-17 มีนาคม 2561
เวลา 8.30-16.30 น.

ณ ห้องประชุม (Aachen-310) ชั้น 3
อาคารบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย - เยอรมัน (TGGS)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
E-mail : cii@tggs.kmutnb.ac.th
Phone : 06 5681 8491

S_7617215757456